← back to summary

rix-rs1 / asvashnet show route protocol asvashnet all primary